آخرین جزئیات صادرات دام زنده؛ قیمت مرغ همچنان در ریل نزولی