آزادسازی صادرات دام سنگین/میزان مجاز صادرات، ۵۰ هزار راس