آغاز توزیع دو هزار تن برنج وارداتی بین مراکز فروش استان