آمادگی توزیع ۱۰میلیون دوز واکسن رایگان در هرمزگان را داریم