اثر تحریم داخلی بر صادرات کشور مخرب‌تر از تحریم خارجی است