ارسال نخستین محموله صادراتی از گمرک کازرون به کشور قطر