اطلاعیه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برای تامین ۲۰ هزار تن کاغذ