افزایش حدود ۴۵۵ میلیون دلاری صادرات نسبت به واردات در بازار آبزیان کشور