افزایش چشمگیر ترافیک کالاهای صادراتی از مسیر دریایی بندر خرمشهر به عراق