افزایش ۱۰۸ درصدی صادرات و کاهش ۳۵ درصدی واردات در اردبیل