افزایش 30 درصدی تأمین ارز برای واردات کالا در 5 ماهه امسال