امحای ۳۵۰ کانتینر کالای متروکه مضر سلامت در بندر شهید رجایی