بازدید هوایی رئیسی از نقاط مرزی با عراق و پایانه مرزی «پرویز خان»