بازگشت ۵۶ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور