با دستور دادستان تهران از انبارهای گمرکات شهر فرودگاهی امام خمینی بازدید شد