برنامه ریزی برای صادرات ۲۰۰۰ تن محصولات کشاورزی گیلان