برگزاری نشست موافقت نامه تجارت ترجیحی کشورهای دی ۸ با حضور ایران