بیش از ۲۳۵ میلیون یورو در دستان ۱۲ شرکت واردکننده دارویی