تامین بودجه برای جلوگیری از افزایش قیمت اقلام اساسی