تجارت خارجی مرز رسمی پرویزخان امسال ۳۵ درصد رشد ارزی داشته است