تحویل یک میلیون دز واکسن وارداتی امروز به وزارت بهداشت کشور