تخلیه کالا در بندر شهید رجایی با شتاب بیشتری انجام می شود