ترخیص واکسن کرونا و دارو، فوری، شبانه روزی و بصورت «حمل یکسره» شد