ترخیص واکسن کرونا و دارو، فوری وبصورت«حمل یکسره» شد