ترمز گرانی ها در بازار خودرو کشیده شد؛ کاهش 7 میلیونی دنا پلاس!