تشریفات گمرکی دومین محموله واکسن‌های روسی کمتر از۵ دقیقه انجام شد