جابه‌جایی بار توسط ناوگان ریلی شمالغرب ۸ درصد رشد داشت