ترخیص فوری:ترخیص کردن اقلام مقابله با کویید 11 (کرونا) از گمرک فرودگاه امام