حجم صادرات کشور در ۴ ماه اخیر ۲۲ درصد افزایش یافته است