حمایت از صادرات ذوب آهن اصفهان ، حمایت از تولید ملی است