خروج کالا از گمرکات با مصوبه دولت ۵۰ درصد افزایش یافته است