خرید، فروش و نگهداری کالاهای وارداتی باید طبق ضابطه دولت باشد