خودروهای خارجی در گمرک مانده چگونه واگذار می شوند؟ | توضیحات وزیر اقتصاد