در پی کاهش صادرات گاز ایران/ عراق نگران قطعی برق گسترده شد