دستور رئیس جمهور به دستگاه‌ها برای حمایت از تولیدات فناورانه