دولت باید سند راهبردی به‌روز درباره صادرات داشته باشد