رشد ۷۵ درصدی صادرات غیر نفتی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ در خوزستان