رمزگشایی از ۲ سناریو ایران برای صادرات گاز به عمان