رییس کل گمرک ایران: پرویزخان نقش مهمی در صادرات خارجی دارد