سودجویان با اظهار گوجه فرنگی اقدام به قاچاق می‌کنند