شرایط جابجایی مسافران جام‌جهانی از بندر کنگان به قطر مهیا است