شناسه کالا‌های دانش‌بنیان در اختیار گمرک قرار می‌گیرد