شوک تورمی بزرگ برای اقتصاد اروپا و آمریکا | راه برای صادرات نفت ایران هموار می شود