صادرات از گمرکات ۱۳کانه استان بوشهر ۷۷ درصد افزایش یافت