صادرات استان قم از مرز 350 میلیون دلار عبور می‌کند