صادرات با دست و پای بسته| تولید و صادرات کوک نیستند