صادرات تعاونی ها در سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار بود