صادرات دام غیرمولد سبک از خوزستان پس از دریافت مجوز