صادرات روزانه ۲۷ تا ۴۰ کانتینر کیوی گیلان به روسیه و اوراسیا