صادرات غیرنفتی به ۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید